قالب:حول/قائمة الوحدات/حجم

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Volume
system unit code
(alternative)
abbreviation notes sample
default conversion
combinations
SI cubic كيلوmetre km3 كـm3 US spelling: cubic kilometer
1.0 كـm3 (3.5×1010 cu ft)
cubic هكتوmetre hm3 هـm3 US spelling: cubic hectometer
1.0 هـm3 (35,000,000 cu ft)
cubic ديكاmetre dam3 داm3 US spelling: cubic dekameter
1.0 داm3 (35,000 cu ft)
cubic metre m3 m3 US spelling: cubic meter
one kilolitre
1.0 m3 (35 cu ft)
cubic ديسيmetre dm3 دm3 US spelling: cubic decimeter
one litre
1.0 دm3 (0.035 cu ft)
cubic سنتيmetre cm3 سـm3 US spelling: cubic centimeter
one millilitre
1.0 سـm3 (3.5×10−5 cu ft)
cc cc
cubic مليmetre mm3 مـm3 US spelling: cubic millimeter
1.0 مـm3 (3.5×10−8 cu ft)
non-SI metric جيجاlitre Gl جـl US spelling: gigaliter
1.0 جـl (220,000,000 imp gal; 260,000,000 US gal)
GL جـL
ميجاlitre Ml مجl US spelling: megaliter
1.0 مجl (220,000 imp gal; 260,000 US gal)
ML مجL
كيلوlitre kl كـl US spelling: kiloliter
one cubic metre
1.0 كـl (220 imp gal; 260 US gal)
kL كـL
هكتوlitre hl هـl US spelling: hectoliter
1.0 هـl (22 imp gal; 26 US gal)
hL هـL
ديكاlitre dal داl US spelling: dekaliter
1.0 داl (2.2 imp gal; 2.6 US gal)
daL داL
litre l l US spelling: liter
one cubic decimetre
1.0 l (0.22 imp gal; 0.26 US gal)
L L
ديسيlitre dl دl US spelling: deciliter
1.0 دl (0.022 imp gal; 0.026 US gal)
dL دL
سنتيlitre cl سـl US spelling: centiliter
1.0 سـl (0.0022 imp gal; 0.0026 US gal)
cL سـL
مليlitre ml مـl US spelling: milliliter
one cubic centimetre
1.0 مـl (0.00022 imp gal; 0.00026 US gal)
mL مـL
ميكروlitre μl (ul) مكـl US spelling: microliter
1.0 مكـl (2.2×10−7 imp gal; 2.6×10−7 US gal)
μL (uL) مكـL
stère stere (none) an old unit for measuring firewood equivalent to one cubic metre 1.0 stère (35 cu ft)
Imperial
&
US customary
cubic mile cumi (mi3) cu mi 1.0 cu mi (4.2 كـm3)
acre foot acre ft
(acre feet, acre foot)
acre⋅ft used for large-scale water resources
The acre foot code will produce acre foot as the plural form.
1.0 acre⋅ft (1,200 m3)


cubic yard cuyd (yd3) cu yd 1.0 cu yd (0.76 m3)
cubic foot cuft
(ft3, cufoot, foot3)
cu ft The cufoot or foot3 code will produce cubic foot as the plural form. 1.0 cu ft (0.028 m3)


board foot board feet
(board foot)
(none) 1 ft × 1 ft × 1 in

used for measuring lumber
The board foot code will produce board foot as the plural form.

1.0 board foot (0.0024 m3)


cubic inch cuin (in3) cu in 1.0 cu in (16 سـm3)
Imperial imperial barrel impbbl imp bbl 1.0 imp bbl (160 l; 36 imp gal; 43 US gal)
kilderkin kilderkin (none) 1.0 kilderkin (82 l; 18 imp gal; 22 US gal)
firkin firkin (none) 1.0 firkin (41 l; 9.0 imp gal; 11 US gal)
imperial bushel impbsh imp bsh 1.0 imp bsh (36 l; 8.0 imp gal; 8.3 US dry gal)
impbu imp bu
imperial kenning impkenning kenning 1.0 kenning (18 l; 4.1 US dry gal)
imperial peck imppk pk 1.0 pk (9.1 l; 2.1 US dry gal)
imperial quart impqt imp qt 1.0 imp qt (1,100 مـl; 38 US fl oz)
imperial gallon impgal imp gal 1.0 imp gal (4.5 l; 1.2 US gal)
 • impgal l
  • impgal l USgal
  • impgal l U.S.gal
  • impgal l USdrygal
  • impgal l U.S.drygal
 • impgal L
  • impgal L USgal
  • impgal L U.S.gal
  • impgal L USdrygal
  • impgal L U.S.drygal
 • impgal USgal
  • impgal USgal L
  • impgal USgal l
 • impgal U.S.gal
  • impgal U.S.gal L
  • impgal U.S.gal l
 • impgal USdrygal
  • impgal USdrygal L
  • impgal USdrygal l
 • impgal U.S.drygal
  • impgal U.S.drygal L
  • impgal U.S.drygal l
imperial pint imppt imp pt 1.0 imp pt (0.57 l)
gill impgi gi 1.0 gi (140 مـl; 4.8 US fl oz)
imperial fluid ounce impoz (impfloz) imp fl oz 1.0 imp fl oz (28 مـl; 0.96 US fl oz)
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure
US barrel USbbl
(usbbl)
US bbl 1.0 US bbl (120 l; 32 US gal; 26 imp gal)
U.S.bbl
(usbbl)
U.S. bbl
barrel oilbbl bbl 1.0 bbl (0.16 m3)
US beer barrel USbeerbbl
(usbeerbbl)
US bbl 1.0 US bbl (120 l; 31 US gal; 26 imp gal)
U.S.beerbbl
(usbeerbbl)
U.S. bbl
US gallon USgal (usgal) US gal 1.0 US gal (3.8 l; 0.83 imp gal)
 • USgal l
  • USgal l impgal
 • USgal L
  • USgal L impgal
 • USgal impgal
  • USgal impgal l
  • USgal impgal L
U.S.gal (usgal) U.S. gal
 • U.S.gal l
  • U.S.gal l impgal
  • U.S.gal L
 • U.S.gal L impgal
 • U.S.gal impgal
  • U.S.gal impgal l
  • U.S.gal impgal L
US quart USqt (usqt) US qt 1.0 US qt (950 مـl)
U.S.qt (usqt) U.S. qt
US pint USpt (uspt) US pt 1.0 US pt (0.47 l; 0.83 imp pt)
U.S.pt (uspt) U.S. pt
gill USgi (usgi) gi 1.0 gi (120 مـl; 4.2 imp fl oz)
U.S.gi (usgi) gi
US fluid ounce USoz
(USfloz, usoz, usfloz)
US fl oz 1.0 US fl oz (30 مـl)
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz
(U.S.floz, usoz, usfloz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure
US dry barrel USdrybbl
(usdrybbl, drybbl)
US dry bbl 1.0 US dry bbl (0.12 m3)
U.S.drybbl
(usdrybbl, drybbl)
U.S. dry bbl
US bushel USbsh (usbsh) US bsh 1.0 US bsh (35 l; 8.0 US dry gal; 7.8 imp gal)
U.S.bsh (usbsh) U.S. bsh
US bushel USbu (usbu) US bu 1.0 US bu (35 l; 8.0 US dry gal; 7.8 imp gal)
U.S.bu (usbu) U.S. bu
US kenning USkenning (uskenning) US kenning 1.0 US kenning (18 l; 3.9 imp gal)
U.S.kenning (uskenning) U.S. kenning
US peck USpk (uspk) US pk 1.0 US pk (8.8 l; 1.9 imp gal)
U.S.pk (uspk) U.S. pk
US dry gallon USdrygal
(usdrygal, drygal)
US dry gal 1.0 US dry gal (4.4 l)
 • USdrygal l
  • USdrygal l impgal
 • USdrygal L
  • USdrygal L impgal
 • USdrygal impgal
  • USdrygal impgal l
  • USdrygal impgal L
U.S.drygal
(usdrygal, drygal)
U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
  • U.S.drygal l impgal
 • U.S.drygal L
  • U.S.drygal L impgal
 • U.S.drygal impgal
  • U.S.drygal impgal l
  • U.S.drygal impgal L
US dry quart USdryqt
(usdryqt, dryqt)
US dry qt 1.0 US dry qt (1,100 مـl)
U.S.dryqt
(usdryqt, dryqt)
U.S. dry qt
US dry pint USdrypt
(usdrypt, drypt)
US dry pt 1.0 US dry pt (550 مـl)
U.S.drypt
(usdrypt, drypt)
U.S. dry pt
توثيق القالب[أنشئ] [استخدامات]