نشيد النمسا الوطنى

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
نشيد النمسا الوطنى
 

البلد
النمسا  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
تأليف پولا فون بريرادوفيتش  تعديل قيمة خاصية كاتب كلمات الأغنية (P676) في ويكي بيانات
تلحين موتسارت  تعديل قيمة خاصية المُلحِّن (P86) في ويكي بيانات
اسمع النشيد
  تعديل قيمة خاصية صوت (P51) في ويكي بيانات

نشيد النمسا الوطني Land der Berge, Land am Strome هو النشيد الوطني للنمسا.[1][2][3] تم تبنيه في سنة 1946.

في 1 يناير سنة 2012، اتغير أجزاء من كلماته لجعل النشيد محايد بين الجنسين.

كلمات[تعديل]

Original German lyrics Literal English lyrics Poetic English lyrics

Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich!
Heimat großer Töchter und Söhne,
Volk, begnadet für das Schöne,
|: Vielgerühmtes Österreich! :|

Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
|: Vielgeprüftes Österreich. :|

Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Jubelchören,
Vaterland, dir Treue schwören.
|: Vielgeliebtes Österreich. :|[4]

Land of mountains, land by the river,
Land of fields, land of cathedrals,
Land of hammers, with a promising future!
Home to great daughters and sons,
People highly gifted for beautiful arts,
|: Much-praised Austria! :|

Strongly feuded for, fiercely hard-fought for,
Thou liest in the middle of the continent
Like a strong heart,
Since the early days of the ancestors thou hast
Borne the burden of a high mission,
|: Much-tried Austria. :|

Bravely towards the new ages
See us striding, free, and faithful,
Assiduous and full of hope,
Unified, let us in jolly choirs
Pledge allegiance to thee, Fatherland
|: Much-beloved Austria. :|

Land of peaks, oh, land of rivers,
Land of fields, oh, land of steeples
Land of labours, future-bound!
Home thou art to prodigious kin,
Shining brighter than ever been
|: Austria, of high praise! :|

Bold if battered, ne'er torn nor tattered
Stands thou strong midst Europe fettered
For thee art pledges saith!
Since days long past, verily thou hast
Trials of heated temper pas't
|: Austria, of true faith. :|

Joyfully jaunting, future-bound,
As one nation, safe and sound,
In high spirits newly found!
Altogether now, in jubilation
To thee we pledge with animation
|: Austria, dearly loved! :|

Original (pre-2012) lyrics had the line Heimat bist du großer Söhne (Home art thou to great sons) instead of Heimat großer Töchter und Söhne on first verse as well as Brüderchören (fraternal choirs) instead of Jubelchören (jolly choirs) in the third verse. The anthem is currently sung to the following melody:


<<
 \new Voice="melody" \relative c'' { \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs" \tempo 4 = 78
  \autoBeamOff
  \override Score.BarNumber #'transparent = ##t
  %\voiceOne
  \language "deutsch"
  \key f \major
  \time 3/4
  % \override FirstVoice.DynamicText.direction = #UP
  c2^\f b4 a2 b8 [( c )]
  d2 c4 c8 [( b )] b4 r
  b2 a4 g2 a8 [( b )]
  c2 b4 b8 [( a )] a4 r
  h2 c4 d2 e4 f ( d ) h c2 r4
  g2^\p a4 c ( b ) g a2 d8 b a4 g r
  g2 a4 c ( b ) g a2 d8 [( b )] a4 g r
  b2^\f a4 d2 c4 c8 [ ( b ] a4 ) g a2 r4
  d2^\ff c4 e2 f8 [( c )] c [ ( b ] a4 ) g f2 r4
 }
 \new Lyrics \lyricsto "melody" {
 Land der Ber -- ge, Land am Stro -- me,
 Land der Äk -- ker, Land der Do -- me,
 Land der Häm -- mer, zu -- kunfts -- reich!
 Hei -- mat gros -- ser
 \set ignoreMelismata = ##t
 Töch -- ter und Söh -- ne,
 \unset ignoreMelismata
 Volk, be -- gna -- det für das Schö -- ne:
 viel -- ge -- rühm -- tes Ö -- ster -- reich.
 Viel -- ge -- rühm -- tes Ö -- ster -- reich.
 }
>>

مراجع[تعديل]

 1. {{cite web}}: Empty citation (help)
 2. {{cite web}}: Empty citation (help)
 3. vol. X/29/3, pp. xxxiii, xxxiv, Neue Mozart-Ausgabe Archived 2017-08-22 at the Wayback Machine
 4. Bundesgesetzblatt I Nr. 127/2011, 27 December 2011, text and melody (in German)